นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ – ปวช.๓ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ – ปวช.๓ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ – ปวช.๓ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ (รอบที่ ๑) ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ และการเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ต่อไป