หมวดวิชาภาษต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

หมวดวิชาภาษต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกล่าวพบปะผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมเข้าสู่งานอาชีพ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน นักศึกษา ให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป