Monthly Archives - เมษายน 2023

ประกาศ เรื่อง การติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศ
เรื่อง การติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
นักเรียน – นักศึกษาใหม่ ปวช.1 (เพิ่มเติม…)
Read more...

พิธีเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระการปิโตรเลี่ยม

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ฉ.๔

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (เพิ่มเติม…)

Read more...

กิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ(ด้านบริหารงานทั่วไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการ “อบรมผู้บริหาร ครูผู้สอนมืออาชีพ ตามแนววิถีพุทธ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ตารางกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...