การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวังปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) และเพื่อปรึกษาหารือขอความเห็นชอบ การร่างแผนภูมิบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
ขอขอบคุณภาพจาก : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔