รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป