การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) ณ ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล : DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายบัณฑิต เหลาทอง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป