Monthly Archives - เมษายน 2024

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด มอบผลติภัณฑ์พ่นรถยนต์ ให้ วท.อุบลฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกตนนท์ นาทัน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Gap Analysis หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินตาม TCAR PEL Part 66 และ147 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศแจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศแจ้งกำหนดการ📢
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567✨
ระดับ ปวช. (เพิ่มเติม…)

Read more...

สรุปยอดเงินบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยอด ณ วันที่ 16 เมษายน 2567

สรุปยอดเงินบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ยอด ณ วันที่ 16 เมษายน 2567
เป็นจำนวน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ รับมอบรถยนต์รุ่น ISUZU D-MAX 2010 ในพิธีมอบรถยนต์และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...