ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. (ระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2) (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
กำหนดการขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ของนักศึกษาที่งรายเก่า และรายใหม่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นักเรียน ระดับ ปวช.๒ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ (เพิ่มเติม…)
Read more...