ข่าวประกาศ

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ปวช.

Read more...

การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
👉การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีด (เพิ่มเติม…)

Read more...

แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดระยะเวาลการยื่อนผ่อนผันการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...