ข่าวประกาศ

ขั้นตอนการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2566

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ รายงานตัวนักเรียน – นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง วัน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2566

Read more...

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตาระดับประกาศนีย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 นำรูปถ่ายขาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ มาส่งที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...