ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ติดต่อรับบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการตรวจ​สุขภาพ​​ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตามตาราง​การ​ตรวจ​สุขภาพ

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการรับรายงายตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2565

Read more...

นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 คนใดยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีสามารถติดต่อรับได้ที่งานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน
นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

 

Read more...

ประกาศให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และรับเงิน เรียนฟรี 15 ปี

ประกาศจากงานการเงิน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...