Monthly Archives - ตุลาคม 2023

สอจ.อุบลฯ จัดประชุมสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียร (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างอากาศยาน จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวย (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกร (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามนักศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศจากงานทะเบียน
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2566

Read more...

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วยวิท (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎี (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม (Social Innovation Toolkit)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการจัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...