แผนกวิชาช่างอากาศยาน จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างอากาศยาน จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะและประสบการณ์ตรง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ต่อไป