Monthly Archives - กันยายน 2020

การส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

เทคนิคร่วมใจ รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมคุณธรรม นำชีวิต

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครและวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

Fix it Center ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปี

เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

Read more...