การส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์

การส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ ให้แก่สถานศึกษาใน รวมทั้งสิ้น ๒๘ วิทยาลัยฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี