การอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

การอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ นางสาวชญานันท์ หอมจิตร นายเกียรติพล บุญหล่อ และนายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้างเครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมยางนาภิรมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ ต่อไป