Monthly Archives - พฤษภาคม 2023

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ระดับภาค

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศงานทะเบียน
เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ รับมอบเกียรติบัตร ” ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้รับรูปและกรอบรูปตรงตามที่สั่ง

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนว

Read more...