ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศงานทะเบียน
เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
👉👉นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 สามารถติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ห้องงานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป