Monthly Archives - พฤศจิกายน 2019

แต่งตั้งตั้งกรรมการตรวจสอบหลักฐานการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ครั้งที่ 29

คำสั่งแต่งตั้งตั้งกรรมการตรวจสอบหลักฐานการแข่งทักษะวิชาชีพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด คำสั่ง อศจ.แข่งขันทักษะ 2562

Read more...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้จัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนผังจราจร การจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผังจราจรแข่งทักษะ 62-1

Read more...

รายการทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 – 2563

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เพิ่มเติม…)

Read more...

โลโก้ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย – การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดไฟล์ ป้ายระดับภาค

Read more...

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more...

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก ทักษะ การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

(เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

Read more...