ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก ทักษะ การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก ทักษะ การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก ทักษะ การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า