แต่งตั้งตั้งกรรมการตรวจสอบหลักฐานการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ครั้งที่ 29

แต่งตั้งตั้งกรรมการตรวจสอบหลักฐานการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ครั้งที่ 29

คำสั่งแต่งตั้งตั้งกรรมการตรวจสอบหลักฐานการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ครั้งที่ 29

ดาวน์โหลด CCF_000009