โลโก้ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย – การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โลโก้ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย – การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดไฟล์ ป้ายระดับภาค