Monthly Archives - ตุลาคม 2021

ประกาศ การเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

วทจ.สืงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ศึกษาดูงาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๗ ตุลาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยฯ (Onsite)

ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยฯ (Onsite) (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศ (เพิ่มเติม…)
Read more...

แสดงความยินดี ให้กับ นายสรรชัย ชอบพิมายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ – ปวช.๓ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...