วทจ.สืงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ศึกษาดูงาน

วทจ.สืงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ศึกษาดูงาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้คณะศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และภารกิจของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการขับเคลื่อนแผนกวิชาช่างอากาศยาน ทั้งนี้การศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานทุกประการ