Monthly Archives - สิงหาคม 2022

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกันยายน 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2565

Read more...

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการตรวจ​สุขภาพ​​ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตามตาราง​การ​ตรวจ​สุขภาพ

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ธุรกิจ ปลั๊กไฟ E – UTC จากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4 ดาว

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนน การจราจร และโทษของยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมสมาคมครูช่างยนต์ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...