โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ และนางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ ผู้กำกับลูกเสือ พี่เลี้ยงลูกเสือ นำนายหมู่กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรในกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นต่อไป