ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว

ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ
ตามวันและเวลาดังนี้