Monthly Archives - กรกฎาคม 2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562  (เพิ่มเติม…)

Read more...

ทุนการศึกษาที่มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการนี้จัดขึ้นโดย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ โดยใช้ WIL (Work-Integrated Learning) Model แบบเข้มข้น สำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วน (New S-Curve) การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การเข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกและคณะครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน

Read more...

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่มีปัญหาเสี่ยงที่จะไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการนี้จัดขึ้นโดย งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาแต่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์การจบหลักสูตรและเสี่ยงต่อการที่จะไม่จบการศึกษาได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางออกร่วมกัน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การให้ข้อมูลโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานหลักสูตรฯ และผู้แทนหัวหน้างานกิจกรรม โดยมีผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วม จำนวน ๒๒๐ คน

Read more...

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้กับครู – อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ที่เข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานในพิธี ในการบรรยายครั้งนี้จัดในรูปแบบของการเสวนา อภิปรายแสดงความคิดเห็นจากบุคคลหลากหลายอาชีพและหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้แทนจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ หมอ พยาบาล ทหาร ตำรวจ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน ๓๐๐ คน

Read more...

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ เพื่อผลิตคนดีสู่สังคม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมควบคู่กับการเรียนรู้วิชาการและทักษะวิชาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนายธีรเดช ฑิมา หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายประเสริฐ ชมพรมมา (ครูเสือ) วิทยากรต้นแบบในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนจากหลายโครงการ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.๑ และปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๖๒ คน

Read more...

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางมาที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาและครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

 

Read more...

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจัดแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปี-2563

Read more...