แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ เพื่อผลิตคนดีสู่สังคม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมควบคู่กับการเรียนรู้วิชาการและทักษะวิชาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนายธีรเดช ฑิมา หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายประเสริฐ ชมพรมมา (ครูเสือ) วิทยากรต้นแบบในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนจากหลายโครงการ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.๑ และปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๖๒ คน