ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการนี้จัดขึ้นโดย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ โดยใช้ WIL (Work-Integrated Learning) Model แบบเข้มข้น สำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วน (New S-Curve) การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การเข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกและคณะครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน