โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่มีปัญหาเสี่ยงที่จะไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการนี้จัดขึ้นโดย งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาแต่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์การจบหลักสูตรและเสี่ยงต่อการที่จะไม่จบการศึกษาได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางออกร่วมกัน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การให้ข้อมูลโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานหลักสูตรฯ และผู้แทนหัวหน้างานกิจกรรม โดยมีผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วม จำนวน ๒๒๐ คน