Monthly Archives - สิงหาคม 2023

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดแนะแนวการฝึกประสบการณ์การทำงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการการจัดการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ (MOU) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกีด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส ๑๙๙๗

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน (เพิ่มเติม…)

Read more...