วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีนางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส ครูแผนกวิชาการบัญชี เป็นวิทยากร ในการนี้มีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และนักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะการเขียนแผนธุรกิจ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป