การดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Accountable Manager) เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (Head of Training) นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (Senior Staff) นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (Senior Staff) นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน (Training Manager) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน ครูผู้ควบคุมทีมและนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีเปิดการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน_ระดับชาติ_ครั้งที่_32
#PRวทอุบลฯ