วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนเมืองดอกบัว ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ
“ SDN Ubonratchathani Award ๒๐๒๑” จากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติบัตรเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี นายชฎานนท์ มีศรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒/๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เข้าร่วมการคัดเลือก และมี นางสาวพัชรา สุภาวงษ์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ชมรม TO BE NUMBER ONEจังหวัดอุบลราชธานี สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติและองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย