พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นำคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตสุขภาพที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี ชั้น ๔ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาที่ ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลคู่เครือข่าย และวิทยาลัยต่อไป