การประชุมการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

การประชุมการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงเดช เสมอคำ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการนี้ พลเอก อู้ด เบื้องบน กรรมาธิการการศึกษา พลอากาศเอก ชิดพล เกษมคุณ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา และคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแสด ต่อมาได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” สำหรับการพัฒนาการศึกษาต่อไป