การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับเกียรติจากนายพุฒิชาติ ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ทั้งนี้นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางมนัสนันท์ ไทยแท้ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาทั้ง ๙ แห่ง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป