ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ

ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ

ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ.ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564ติดต่อรับเอกสารการกู้ยืมได้ที่งานแนะแนวฯ ส่วนวันเข้ายืนยันจำนวนเงินเบิกค่าเล่าเรียน ในระบบ DSL และวัน ลงลายมือชื่อในแบบเบิกเงินค่าเล่าเรียน งานแนะแนวฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง