วท.อุบลฯ ให้การต้องรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องในโอกาศเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วท.อุบลฯ ให้การต้องรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องในโอกาศเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับ นางสาวพัชรี ยิ่งยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และนางสาวพรสวรรค์ สัมนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเกียรติพล บุญหล่อ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฯ
#PRวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี