Monthly Archives - มิถุนายน 2022

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ผ่านมา วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอศ. ร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ พัฒนาการศึกษา

ที่ผ่านมาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ สถานประกอบการ

วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ถอดบทเรียนและวิธีปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ทุกระดับชั้น (เพิ่มเติม…)

Read more...