ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ สถานประกอบการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ สถานประกอบการ

วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นำคณะครู ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล และนายวสันต์ สุดหา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ สถานประกอบการทั้งหมด ๕ แห่ง ได้แก่ ๑.บริษัทโตโยต้าดีลักซ์ จำกัด ๒. กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล ๓. บริษัททีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด ๔. บริษัทมิซซูไทยยนต์ ๕. บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)ได้ฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสถานประกอบการทั้ง ๕ แห่ง