สอศ. ร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ พัฒนาการศึกษา

สอศ. ร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ พัฒนาการศึกษา

ที่ผ่านมาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร สำหรับอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติเป็นผู้แทนทั้ง ๒ หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาปัจจุบันให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกระดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้กำลังคนให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลให้เกิดสาขาอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย
ขอบคุณภาพจาก #prสอศ.