เข้าศึกษาดูงานฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

เข้าศึกษาดูงานฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

นที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเขียนขอเสนอโครงการ ฟาร์มไก่เนื้ออัจฉริยะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติมีระบบเซนเซอร์และสั่งการผ่านมือถือ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของสถานศึกษาด้านเกษตรและเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป