วท.อุบลฯ จัดพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑

วท.อุบลฯ จัดพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคลาวด์แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นายณภัทร คูหาปัญญา ที่ปรึกษาบริษัทถังอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปิดและรับมอบเกียรติบัตรอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านคลาวด์แพลตฟอร์ม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป