วท.อุบลฯ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนารีนุกูล ๒

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนารีนุกูล ๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชาจันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วย นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิช นางสาวรุ่งณัฐฐา เที่ยงแน่ นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน ครูแผนกวิชาการบัญชี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป