วท.อบลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

วท.อบลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานในโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และธนาคารออมสินภาค ๑๒ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุวัฒน์ ชัยจันดี ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีเมืองใหม่ และนายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้นำความรู้ ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน และชุมชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป