วท.อุบลฯ จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

วท.อุบลฯ จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร เป็นกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการสอบภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมบัวฟ้า ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็น ๔ ห้องสอบ ได้แก่ ๑.ห้อง Smart Classroom ๒.ห้องสมาคมศิษย์เก่า ๓.ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ ๔.ห้องประชุมงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป