ประชุมเตรียมความพร้อมครูพิเศษสอนใหม่และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประชุมเตรียมความพร้อมครูพิเศษสอนใหม่และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับครูพิเศษสอนใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีครูพิเศษสอนใหม่ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ๑ คน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ๑ คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป