สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรตินำคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.ธนกร ไชยกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้บริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาและองค์การมหาชน และดร.กวินเกียรติ นนท์พละ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าดูงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา กรณีศึกษาสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยเข้าดูงานการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของสถานศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ คณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน ให้ได้มาตรฐานสากล ต่อไป