Monthly Archives - ตุลาคม 2019

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ประกาศการกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2562

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2562

BRN3C2AF49FEC37_000179

Read more...

พิธีถวายบังคมและ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ ( ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.

**หมายเหตุ ระดับ ปวช. ค่าใช้จ่ายเป็น 0 บาท ปริ้นและนำส่งงานทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด ***

ปวช.(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ปวช.

แผนกวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1.เครื่องกล เครื่องกล ยานยนต์
2.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล
3.โลหะการ โลหะการ เชื่อมโลหะ
4.ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์
5. อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
6.เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
7.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
8.การก่อสร้าง การก่อสร้าง ก่อสร้าง
การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
9. โยธา การก่อสร้าง

โยธา

ระดับ ปวส.

 

Read more...

ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลบุคลากร 
                          วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ฝ่ายบริหาร จำนวน  (คน)
1 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1
2 รองผู้อำนวยการ 4
รวม 5
ข้าราชการครูฯ (ประจำแผนกวิชา) จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 15
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล 11
3 แผนกวิชาโลหะการ 3
4 แผนกวิชาช่างอากาศยาน 2
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 16
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 8
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 2
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 8
12 แผนกวิชาโยธา 4
13 แผนกวิชาการบัญชี 3
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 18
รวม 106
ข้าราชการครูฯ 38 ค (2) จำนวน  (คน)
1 เจ้าพนักงานธุรการ 1
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
รวม 2
พนักงานราชการ จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ) 1
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล (สาขาแม่พิมพ์) 1
3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 4
4 อศจ. 1
รวม 7
ลูกจ้างประจำ จำนวน  (คน)
1 ลูกจ้างประจำ 3
รวม 3
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงาน) จำนวน  (คน)
1 บริหารงานทั่วไป 2
2 บุคลากร 1
3 การเงิน 4
4 การบัญชี 1
5 พัสดุ 5
6 ประชาสัมพันธ์(วิทยุ) 1
7 ทะเบียน 3
8 ประชาสัมพันธ์ 2
9 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2
10 งานการค้า 1
11 งานประกันฯ 1
12 งานวิจัยฯ 1
13 งานกิจกรรมนักเรียน 2
14 ครูที่ปรึกษา 1
15 ปกครอง 1
16 แนะแนวฯ 2
17 โครงการพิเศษ 1
18 สวัสดิการฯ 1
19 หลักสูตรฯ(วิชาการ) 1
20 หลักสูตรฯ 2
21 วัดผลและประเมินผล 2
22 งานวิทยบริการและห้องสมุด 4
23 ทวิภาคี 1
24 งานความร่วมมือ 1
25 อศจ 1
26 เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 1
27 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
28 งานศูนย์กำลังคน NEEC 3
รวม 49
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 25
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล/ช่างกลโรงงาน 15
3 แผนกวิชาโลหะการ 4
4 แผนกช่างอากาศยาน 1
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 18
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 10
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 3
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 3
12 แผนกวิชาโยธา 10
13 แผนกวิชาการบัญชี 5
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 15
รวม 128
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ/นักการภารโรง/แม่บ้าน จำนวน  (คน)
1 พนักงานขับรถ 3
2 นักการภารโรง 9
3 แม่บ้าน 10
รวม 22
ครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน (คน)
1 นางลักษขณา  ไทยกลาง 1
2 ว่าที่ ร.ต. สุพจน์  พันธ์พิพัฒน์ 1
รวม 2
รวมทั้งสิ้น 324 คน
Read more...

ทำเนียบผู้บริหาร

นายนิยม  แสงวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

                                                                                                         

นายมนตรี  สุริยพันตรี                                      นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์                                                                                                                 นายสุวิชา  มั่นยืน                                             นายไวพจน์  ศรีธัญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัยพยากร          รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                                                                                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ             รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Read more...