หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ปวช.

แผนกวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1.เครื่องกล เครื่องกล ยานยนต์
2.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล
3.โลหะการ โลหะการ เชื่อมโลหะ
4.ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์
5. อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
6.เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
7.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
8.การก่อสร้าง การก่อสร้าง ก่อสร้าง
การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
9. โยธา การก่อสร้าง

โยธา

ระดับ ปวส.