ประกาศจากงานแนะแนว แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.

ประกาศจากงานแนะแนว แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.

ประกาศจากงานแนะแนว
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ทุกระดับ และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เว้นระยะการกู้ (ปวส.1) ที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมที่งานแนะแนวแล้ว และยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ของ กยศ. เรียบร้อยแล้ว และทาง กยศ. อนุมัติให้จัดทำสัญญาได้ ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้